Tirsdag, 24 april, 2018
 

Unge og behandling

Reglerne om hvorledes en kommune griber en indsats an over for unge med et behandlingskrævende stofmisbrug og et behandlingskrævende alkoholmisbrug er forskellige. De beskrives her nedenfor.

Behandling af stofmisbrug

Hvis en ung under 18 år har et misbrug af stoffer, der medfører alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer for den unge, skal kommunen sørge for et behandlingstilbud senest 14 dage efter den unges eller forældrenes henvendelse.

De adfærdsmæssige problemer skal have en karakter, som gør at den unge ikke kan fungere i sin hverdag – i familien, på uddannelsen eller arbejdet. Der er her tale om unge med sociale, fysiske og/eller psykiske skader som er forårsaget af stofmisbruget.

Den sociale behandlingsgaranti træder i kraft for unge, hvor stofmisbruget har udviklet sig på en måde, så den unge har svært ved at modtage den almindelige støtte efter reglerne i servicelovens kapitel 11, før der er sat en behandling i gang i forhold til deres stofmisbrugsproblemer.

Denne behandlingsgaranti er en ventetidsgaranti og indebærer ikke, at der skal iværksættes nogen bestemt behandling. Ved iværksættelse af behandling er det vigtigt at være opmærksom på om eksisterende tilbud til unge under 18 år har tilstrækkelig grad af faglig viden om stofmisbrugsbehandling.

Man bør også være opmærksom på, at de traditionelle behandlingstilbud til over 18-årige med stofmisbrug ikke altid matcher de behov, som unge under 18 år har. Tilbud til over 18-årige opleves ofte ikke attraktive for under 18-årige, da de ikke ser sig selv som stofmisbrugere og ikke vil sættes i bås med voksne med stofmisbrug.

Læs lovteksten: Serviceloven Kap. 18, § 101.
Læs mere i Bekendtgørelse om garanti for social behandling for stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde.
Læs mere i Vejledning nr. 3 til Serviceloven, pkt. 307 (social behandlingsgaranti)

Kommuner der ikke har den nødvendige ekspertise i forhold til udredning af unge med svære stofmisbrugsproblemer kan søge rådgivning hos VISO, Danmarks nationale videns- og specialrådgivningsinstitution.

Kommunen kan tilbyde behandlingen enten på egen kommunal institution, eller en institution som den benytter i samarbejde med andre kommuner/regioner eller private behandlingsinstitutioner. Godkendte behandlingstilbud er registreret i Tilbudsportalen.

Forældrene skal give samtykke til iværksættelse af et behandlingstilbud. Der er også krav om samtykke fra unge, når denne er fyldt 15 år.

Behandling for alkoholmisbrug

Kommunen skal tilbyde gratis behandling til alkoholmisbrugere. Det gælder både for voksne og for unge under 18 år. Behandlingen skal startes senest 14 dage efter, at den der søger behandling, har henvendt sig til kommunen om det.

Alkoholrådgivning og behandling kan være anonym, hvis den unge ønsker det.

Læs lovteksten: Sundhedsloven Kap. 40, § 141.

Hvis en ung under 18 år har problemer med alkoholmisbrug, vil han/hun også ofte have andre problemer, så det kan blive aktuelt ud over behandling at iværksætte andre hjælpeforanstaltninger.

§ 50 undersøgelse - børnefaglig undersøgelse

Hvis en sagsbehandler antager, at en ung har behov for særlig støtte fx på grund af misbrugsproblemer, skal kommunen iværksætte en § 50 undersøgelse.

Handleplan

Kommunen har pligt til at udarbejde en handleplan for unge med behandlingskrævende stofmisbrug - jvf. serviceloven § 140. Pligten omfatter ikke bare unge som er afhængige af hårde stoffer, men også unge der fx har et misbrug af hash.

Unge der har et så alvorligt misbrug af stoffer, at de har behov for behandling, er ofte unge som er vokset op under vanskelige vilkår, og som også har andre sociale problemer. Sagsbehandleren må derfor have fokus på den unges problemer som helhed - der vil oftest også skulle iværksættes flere hjælpeforanstaltninger og ikke blot stofmisbrugsbehandling.

Kilde: Socialstyrelsen

Anonym rådgivning